ثبت نام مالکین در دو مرحله


ثبت نام مالکین در دومرحله

مرحله اول بصورت الکترونیک 

مرحله دوم بصورت حضوری

مالکین محترم میتوانند در مرحله اول از طریق مراجعه به سامانه ثبت نام اولیه نمایند

بعد از آن با مراجعه حضوری به دفتر سامانه ای رزروینگ ضمن ارائه مستندات ، مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند.